Regulamin voucher

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA DLA KLIENTA WYDAWANEGO PRZEZ CRACOW.TRAVEL.PL

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej i do przyjmowania go do realizacji w apartamentach dostępnych na stronie www.cracow.travel.pl
2.  Voucher może być realizowany wyłącznie w apartamentach cracow.travel.pl.
3. Voucher może być zrealizowany do kwoty podanej na Voucherze na pobyt w apartamentach cracow.travel.pl
5. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
6. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
7. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony, po jego przekazaniu Nabywcy.
8. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wystawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) Vouchera.
9. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 12 miesięcy od daty otrzymania Vouchera.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

1. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera telefonicznie lub emailowo (tel. 884201255, 882435051 lub e-mail: booking@cracow.travel.pl).
2. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.
5. Wystawca  ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
a) upłynął termin ważności Vouchera,
b) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
6. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa do 7 dni przez przyjazdem. W innym przypadku voucher traci ważność.

III. ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW

1.  Wszelkie reklamacje związane z zakupem pobytu przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Wystawcę na wniosek Nabywcy, po złożeniu pisemnej reklamacji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabywca wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Nabywca poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
3.  Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.cracow.travel.pl.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.