Ogólne warunki rezerwacji

Regulamin
Warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych –  www.cracow.travel.pl

Serwis znajdujący się pod adresem: www.cracow.travel.pl, prowadzony jest przez Mirosław Postrożny cracow travel, adres: Szczawa 325, 34-607 Szczawa, NIP: 7371438786, REGON: 121813011, Nr rachunku bankowego: 12 2490 0005 0000 4500 7408 3718 Alior Bank

Kontakt pod numerem telefonu: +48 698 600 000, za pośrednictwem poczty elektronicznej kierując korespondencję na adres: booking@cracow.travel.pl lub w formie pisemnej kierując korespondencję na adres: ul. Dietla 5, 31-070 Kraków.

Zasady płatności
– Zaliczka

W celu potwierdzenia rezerwacji wymagamy wpłaty zaliczki w wysokości minimum 30% -100% całkowitej wartości rezerwacji.

Opcje płatności prezentowane są Klientowi we Wstępnym Potwierdzeniu Rezerwacji. Klient dokonuje płatności Opłaty Rezerwacyjnej:

 • Tzw. „szybkim przelewem” za pośrednictwem serwisu pod adresem www.dotpay.pl prowadzonym przez Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, ul. Wielicka 72, KRS 0000296790, NIP 6342661860;
 • Przelewem bankowym na numer rachunku podany w informacji dot. „Wpłaty zaliczki na konto”
 • Za usługi dodatkowe nie objęte Rezerwacją płatności dokonuje się przy zamawianiu dodatkowych usług, zapłata może zostać dokonana gotówką, istnieje możliwość dokonania płatności również przy użyciu karty płatniczej.
 • Koszty przelewów bankowych obciążają w całości Klienta.
 • W każdym przypadku płatność całości opłaty za pobyt i uznanie rachunku Operatora musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego lokalu do dyspozycji Klienta.

Odpowiedzialność

 • Operator ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umów zawartych pomiędzy Operatorem a Klientem. Zasady odpowiedzialności Operatora wynikają z przepisów Kodeksu cywilnego.
 • W przypadku, gdy wykonanie Usługi w ramach pośrednictwa w Rezerwacji okaże się w całości niemożliwe z winy Operatora lub odpowiednio wynajmującego, Operator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zaoferowania usługi o podobnym standardzie oraz w terminie, który został określony w Formularzu Rezerwacyjnym.
 • Odpowiedzialność Operatora z tytułu usług pośrednictwa w dokonaniu Rezerwacji i zawarcia świadczenia Usługi jest w każdym przypadku ograniczona do wysokości Opłaty Rezerwacyjnej.
 • W przypadku siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Operator jest zwolniony z odpowiedzialności.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do systemu rezerwacyjnego z przyczyn niezależnych od Operatora. Operator może zawiesić dostęp do serwisu WWW.CRACOW.TRAVEL.PL na okres niezbędny do usunięcia przeszkód technicznych i organizacyjnych.

Warunki najmu Lokali

Klient korzystając z Usługi zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
Rozpoczęcie doby hotelowej (zameldowanie): od 15:00
Zakończenie doby hotelowej (wymeldowanie): do 11:00

Wcześniejsze zameldowanie lub późniejsze wymeldowanie jest możliwe w zależności od dostępności apartamentu i wymaga wcześniejszego uzgodnienia.

 • W dniu rozpoczęcia pobytu Klient otrzymuje SMS z kodem służącym do wejścia oraz instrukcją jak dotrzeć pod wskazany w rezerwacji adres apartamentu  zgodnie z Potwierdzeniem Rezerwacji.
 • Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Operatora o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić Operatora lub dysponenta Lokalu na szkodę.
 • Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Klient nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażania Lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.
 • Klient może korzystać z Lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody wynajmującego.
 • Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu Lokalu i w samym Lokalu. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich szkodach, jakie Klient wyrządził w wyposażeniu Lokalu i samym Lokalu. Klient zobowiązują się do ich pokrycia najpóźniej do ostatniego dnia korzystania z Lokalu.
 • Zasady porządkowe korzystania z danego Lokalu mogą być bardziej szczegółowo opisane w regulaminie porządkowym obowiązującym w danym Lokalu.

Dane osobowe

Dokonując rezerwacji na stronach internetowych WWW.CRACOW.TRAVEL.PL, Klient niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Operatora odpowiedzialnej za proces rezerwacji. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Ceny

Ceny prezentowane w serwisie są całkowite i zawierają:

 • podatki,
 • media,
 • pościel,
 • ręczniki,
 • sprzątanie po pobycie,

Anulowanie rezerwacji

Zaliczka jest bezzwrotna, jednak w przypadku anulowania rezerwacji co najmniej na 10 dni przed datą przyjazdu może być wykorzystana dla innej rezerwacji w ciągu następnych 3 miesięcy w tym samym apartamencie lub innym zaproponowanym przez administratora systemu www.cracow.travel.pl. W przypadku ponownego anulowania rezerwacji wpłacona kwota nie podlega dalszemu wykorzystaniu ani zwrotowi.

Zmiana rezerwacji

W przypadku zmiany rezerwacji lub wykorzystywania wpłaconej kwoty na nową rezerwację pobierana jest opłata za zmianę rezerwacji.