Regulamin portalu internetowego

Portal internetowy dostępny pod adresem https://cracow.travel.pl/ udostępniony jest przez Administratora na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Dane kontaktowe Administratora:
a) numer telefonu: +48 698 600 000
b) adres e-mail: booking@cracow.travel.pl.
c) adres do korespondencji: ul. Dietla 5, 31-070 Kraków.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

I. Definicje

 1. Portal – portal internetowy działający pod adresem https://cracow.travel.pl/.
 2. Administrator – Mirosław Postrożny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mirosław Postrożny cracow travel pod adresem Szczawa 325, 34-607 Szczawa, NIP: 7371438786, REGON: 121813011, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Portalu.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu.
 5. Ogłoszenie – przygotowane przez Administratora ogłoszenie dotyczące oferty wynajmu obiektu noclegowego lub wypoczynkowego, stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.
 6. Rezerwacja – umowa zawierana pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem dotycząca najmu obiektu noclegowego lub wypoczynkowego w związku z Ogłoszeniem.
 7. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o ofercie i promocjach Administratora.

II. Postanowienia ogólne

 1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Portalu. Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Administratora na Portalu.
 7. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 8. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
  b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
  c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

III. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu usługi bezpłatne, w szczególności usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach i usługach świadczonych na Portalu, a także usługę typu Newsletter.
 2. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Użytkownika do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Portalu internetowego.
 3. Administrator świadczy za pośrednictwem usługi płatne polegające na możliwości dokonywania rezerwacji na zasadach określonych Regulaminem.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:
  a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  c) dostęp do poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

IV. Rezerwacje

 1. W celu rozpoczęcia procesu rezerwacji Użytkownik przechodzi do Ogłoszenia dotyczącego interesującego go obiektu oraz poprzez funkcjonalność dostępną na Portalu przy treści Ogłoszenia dokonuje wyboru okresu rezerwacji (data przyjazdu oraz data wyjazdu), rodzaju oferty (standardowa lub bezzwrotna), podaje dane osobowe i dane do kontaktu, wskazuje liczbę gości oraz opcje dodatkowe pobytu, a następnie potwierdza dokonany wybór poprzez użycie przycisku „Rezerwuj z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Użytkownik może dokonać rezerwacji kontaktując się z Administratorem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szczegóły rezerwacji oraz warunki płatności w takim przypadku są ustalane bezpośrednio z Administratorem.
 3. Po przeprowadzeniu przez Użytkownika czynności opisanych w ust. 1 lub 2, Administrator przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomość potwierdzającą warunki rezerwacji.
 4. W celu potwierdzenia rezerwacji Użytkownik wnosi opłatę za pobyt w formie przedpłaty zgodnie z następującymi warunkami:
  a) oferta standardowa – Użytkownik wnosi opłatę najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem pobytu w obiekcie;
  b) oferta bezzwrotna – Użytkownik wnosi opłatę niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji.
 5. Za moment wniesienia opłaty przyjmuje się dokonanie przez Użytkownika pełnej płatności za cały pobyt i zaksięgowanie płatności na rachunku bankowym Administratora lub poprawne dokonanie płatności za pośrednictwem systemu obsługującego płatności elektroniczne na stronie Portalu.
 6. Opłata, o której mowa w ust. 4 oprócz opłaty za najem obiektu zawiera wszelkie inne dodatkowe opłaty m.in. za pościel, ręczniki, sprzątanie po pobycie, opłaty turystyczne i inne wymagane w danym przypadku. Użytkownik nie jest zobowiązany do wnoszenia opłat dodatkowych po przybyciu do obiektu, za wyjątkiem opłat związanych z usługami dodatkowymi, tj. sprzątanie podczas pobytu, wymiana ręczników/pościeli, transfery lotniskowe, usługi transportowe, wycieczki. Usługi dodatkowe świadczone są po ich wcześniejszym zamówieniu i uiszczeniu opłaty. Użytkownik obciążany jest ponadto obowiązkiem pokrycia ewentualnych szkód poczynionych w obiekcie w związku z pobytem przez Użytkownika w obiekcie lub inną osobę przebywającą z Użytkownikiem w obiekcie.

V. Anulowanie lub zmiana rezerwacji

 1. W celu zmiany rezerwacji Użytkownik kontaktuje się telefonicznie lub drogą elektroniczną z Administratorem.
 2. Użytkownik posiada prawo do anulowania rezerwacji w ofercie standardowej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem pobytu w obiekcie. Użytkownik anuluje rezerwację poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Administratora.
 3. W przypadku anulowania rezerwacji w trybie ust. 2 Użytkownik otrzymuje zwrot płatności dokonanych w związku z rezerwacją. Zwrot płatności następuje w terminie 14 dni na rachunek bankowy z którego Użytkownik dokonał płatności.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w przypadku niedokonania przez Użytkownika płatności w terminach określonych w rozdziale IV ust. 4 Regulaminu.
 5. Anulowanie przez Użytkownika rezerwacji w ofercie standardowej z przekroczeniem terminu, o którym mowa w ust. 2 lub w ofercie bezzwrotnej nie pociąga za sobą obowiązku zwrotu przez Administratora płatności dokonanych przez Użytkownika bez względu na powód anulowania rezerwacji, chyba że przyczyna anulowania rezerwacji leży po stronie Administratora.

VI. Ogólne warunki zakwaterowania

 1. Administrator zapewnia obsługę bezkontaktową. W dniu przyjazdu Użytkownik otrzymuje na numer telefonu wskazany podczas dokonywania rezerwacji kody umożliwiające wejście do obiektu oraz instrukcję dotarcia do zarezerwowanego apartamentu.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 (zameldowanie) do godziny 11.00 (wymeldowanie).
 3. Użytkownik posiada możliwość zmiany godziny zameldowania i wymeldowania po wcześniejszym ustaleniu warunków z Administratorem. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy zmiany standardowych godzin zameldowania i wymeldowania bez wskazywania uzasadnienia.
 4. Użytkownik po zameldowaniu w przypadku ujawnienia szkód w obiekcie jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Administratora o zaistniałych szkodach. Brak powiadomienia Administratora o zastanych szkodach może skutkować przyznaniem odpowiedzialności za szkody Użytkownikowi.
 5. Użytkownik ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Użytkownik nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażania obiektu za wyjątkiem komputerów, maszynek do golenia, suszarki do włosów, ładowarki do urządzeń przenośnych.
 6. Użytkownik może korzystać z obiektu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody Administratora.
 7. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu obiektu i w samym obiekcie, a także za szkody wyrządzone przez osobę pozostającą z Użytkownikiem w obiekcie. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich szkodach, jakie w trakcie pobytu wyrządził w wyposażeniu obiektu i samym obiekcie. Użytkownik zobowiązują się do pokrycia szkód najpóźniej do ostatniego dnia korzystania z obiektu.
 8. Dodatkowe zasady porządkowe korzystania z danego obiektu mogą być opisane w regulaminie porządkowym obowiązującym w danym obiekcie i stanowią one integralną część warunków umowy zawartej z Użytkownikiem.

VII. Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań na Portalu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na Portalu i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
 3. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 5. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi Użytkownik. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.
 6. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Administratora, Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Administratora zostaje ograniczona do minimalnych granic odpowiedzialności dopuszczonych i określonych prawem właściwym ze względu na siedzibę Administratora lub według miejsca pobytu Użytkownika bądź też wynikających z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi, który dokonał rezerwacji w związku z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zwarcia umowy (uprawnienie, o którym mowa w art. 27 wskazanej ustawy).
 2. Anulowanie rezerwacji możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

X. Własność intelektualna

Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy dokonali rezerwacji w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Portalu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Administratora, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2020 r.